Om FDP

Som en del af aftale om en ambitiøs og ansvarlig strategi for Danmarks digitale udvikling (S, V, M, SF, LA, DD, KF, Ø, RV, DF og ALT) af 8. februar 2024 og dennes fokus på at flere data skal gøres tilgængelige for den grønne omstilling, etableres et Forsyningsdigitaliseringsprogram for perioden 2024-2027.

Et forsyningsdigitaliseringsprogram skal sikre en grøn, sammenhængende og effektiv forsyningssektor. Det skal blandt andet ske ved, at der skabes rammer og regulering for, hvordan data i forsyningssektoren indsamles, struktureres og gøres tilgængelige.

Målbilledet for Forsyningsdigitaliseringsprogrammet er ambitionen om at fremme et sammenhængende økosystem for forsyningsdata, så man kan udnytte det fulde potentiale ved digitalisering, herunder bedre udnyttelse af ressourcer og infrastruktur på tværs af værdikæder og forsyningsarter. Med Forsyningsdigitaliseringsprogrammet er det ambitionen, at dette skal ske i et tæt samarbejde mellem dataforvaltere, dataanvendere og forbrugere i og omkring forsyningssektoren.

Derfor etableres et offentligt-privat partnerskab med forsyningssektoren og anvendere af forsyningsdata. Partnerskabet skal skabe rammer for bedre data og bedre adgang til flere data fra forsyningssektoren, af højere kvalitet og med en højere grad af ensartethed. Det skal naturligvis foregå på en dataetisk og sikker måde og i respekt for bl.a. GDPR-regler. Partnerskabet skal derfor bidrage til udviklingen af fælles standarder og regler for forsyningsdata, understøtte tilgængeliggørelse og identificere nye datamuligheder ved løbende at:

·         udarbejde anbefalinger til regeringen, omkring konkrete digitaliseringsinitiativer i det omfang at disse kræver ændringer af den relevante sektorregulering eller på anden vis forudsætter politisk stillingtagen

·         udarbejde frivillige branchestandarder, hvor eksisterende regulering ikke er til hinder herfor fx datamodeller

·         gennemføre pilot- og testprojekter, der bidrager til yderligere indsigt på området, hvor eksisterende regulering på området ikke er til hinder herfor og hvor finansiering kan tilvejebringes uden politisk stillingtagen

Indledningsvis vil programmet fokusere på data i el-, vand og fjernvarmesektoren.

Partnerskabet nedsættes initialt for perioden 2024-2027 svarende til finansieringen allokeret til Forsyningsdigitaliseringsprogrammet i den politiske aftale af 8. februar 2024 om finansiering af regeringens digitaliseringsstrategi. Partnerskabet offentliggør løbende de anbefalinger og øvrige leverancer, der udarbejdes i partnerskabet, herunder så regeringen løbende kan forholde sig til disse.