Organisering

Forsyningsdigitaliseringsprogrammet drives af Energistyrelsen på vegne af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur. Partnere fra sektoren og det private erhvervsliv inviteres til at deltage i partnerskabet på alle niveauer.

Partnerskabet er organiseret i følgende:

Forum for Forsyningsdata (FFD) som sætter retning for partnerskabet ved at beslutte partnerskabets arbejdsprogram. Forummet leverer oplæg til myndighederne om løsninger, der kræver ændret regulering eller politisk stillingtagen. Forummet laver også aftaler om implementering af branchestandarder og test- og udviklingsprojekter.

Dataudviklingsgrupper (DUG) for el, varme og vand er partnerskabets sektorspecifikke arbejdsgrupper. Grupperne afsøger løsninger og leverer beslutningsoplæg til Forum for Forsyningsdata. Hvis Forummet ønsker at realisere en målsætning eller vision, er det dataudviklingsgrupperne der belyser, hvilke indsatser det kræver og hvordan løsningerne kan udformes. Dataudviklingsgrupperne har mulighed for at nedsætte arbejdsgrupper, der kan arbejde med specifikke tematikker.

Udvalg for Tværgående Arkitektur og Udvikling (TAU) som skal sikre, at krav til datastandarder, fælles byggeklodser mv., tænkes sammen på tværs af forsyningssektoren og drive tværgående test- og udviklingsprojekter. TAU har mulighed for at nedsætte arbejdsgrupper, der kan arbejde med specifikke tematikker.

Hele partnerskabet understøttes af et fælles sekretariat forankret hos Energistyrelsen og i samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur. Du kan læse mere om organiseringen og arbejdet i partnerskabets forskellige fora i kommissoriet for partnerskabet.

 

 

Organisering af partnerskab med offentlige og private aktører om forbedret adgang og anvendelse af data.