Velkommen til Forsyningsdigitaliseringsprogrammet!

 
Den 8/2-24 indgik regeringen en bred politisk aftale med samtlige partier i Folketinget om en ambitiøs og ansvarlig strategi for Danmarks digitale udvikling. Digitaliseringsstrategien indeholder blandt andet finansieringen af et Forsyningsdigitaliseringsprogram (FDP) og dette program startes nu op. Programmet drives af Energistyrelsen i tæt samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, og vi glæder os meget til at komme i gang.

Derfor er hjemmesiden Forsyningsdigitaliseringsprogram.dk oprettet, og her kan du finde alt relevant information om programmet.

Forsyningsdigitaliseringsprogrammets har som hoverformål at opnå:

-       En effektiv og sammenhængende, grøn forsyningssektor.

-       Forbedret datadrevet beslutningsgrundlag til den grønne omstilling.

-       Gode forudsætninger for innovative, grønne forretningsmodeller.

For at opnå disse mål, er der behov for en generel styrkelse af det danske økosystem for forsyningsdata, som består af de elementer der ses i visualiseringen.

 

Et partnerskab til fremme af et sammenhængende økosystem for forsyningsdata

Centralt i forsyningsdigitaliseringsprogrammet står etableringen af et offentligt-privat partnerskab, hvor forsyningsselskaber, myndigheder og anvendere af forsyningsdata sammen skal anvise veje til bedre data og bedre adgang til data. Du kan læse mere om partnerskabets organisering her.

Partnerskabets øverste organ er Forum for Forsyningsdata og dette er allerede bemandet, når programmet startes op. Invitationer til 1. møde er allerede sendt ud og det afholdes den 22. maj 2024.

Der er dog rig mulighed, for at alle interesserede parter kan bidrage i partnerskabets arbejde, samt komme med forslag, til hvilke emner partnerskabet over tid skal beskæftige sig med. Du kan læse mere om disse muligheder og tilmelde dig via denne side.

 

Hvad skal partnerskabet kunne?

Partnerskabet understøtter programmets hovedformål ved at:

Udarbejde anbefalinger til regeringen, herunder vedr. reguleringstiltag
Udarbejde frivillige branchestandarder- og anbefalinger fx datamodeller
Facilitere konkrete test- og anvenderprojekter

I Klima, - Energi og Forsyningsminister Lars Aagaards invitation til Forum for Forsyningsdata skriver han:

”Det er regeringens forventning, at der er behov for at lave tilpasninger i relevant lovgivning, for at understøtte yderligere digitaliseringen af forsyningssektoren. Det er er et yderst komplekst område og i Forum for Forsyningsdata samles derfor alle relevante kræfter, så det sikres at de anbefalinger der udarbejdes understøtter fremtidige digitaliseringstiltag og sikrer at dette gøres på en omkostningseffektiv og ansvarlig måde.”

 

Vi er allerede i gang

I andet halvår af 2023 har Energistyrelsen afholdt en omfattende anvenderdialog, hvor +50 relevante aktører har kommet med deres bidrag vedr. potentialer og behov relateret til forsyningsdata. Dette er sket via workshops og udfyldelse af spørgeskemaer. Informationerne fra dette forløb er blevet samlet i ”Anvenderønsker til forbedret forsyningsdataadgang”.

Der er heldigvis mange aktører, der bidrager med viden og dokumentation, i relation til perspektiverne ved øget anvendelse af forsyningsdata, og på denne side har vi samlet en række af disse produkter, som bidrager med yderligere perspektiv vedr. FDP’s arbejde. På denne side finder du også ”Anvenderønsker til forbedret forsyningsdataadgang” og det er også her man vil finde partnerskabets anbefalinger, efterhånden som disse vedtages.

 

Økonomi

Programmet er finansieret med 71, 5 mio. kr. i perioden 2024-2027, som dækker omkostninger til sekretariatsbetjening, projektledelse og til relevante juridiske, økonomiske og tekniske analyser i Klima-, Energi og Forsyningsministeriet. Partnerskabet har således ikke midler til at gennemføre konkrete it-infrastruktur projekter, om end sådanne projekter kan følge af beslutninger truffet i partnerskabet. De enkelte aktører i partnerskabet finansierer eget arbejde i partnerskabet.

 

 

Nyhed om 1. møde i Forum for Forsyningsdata

1. Møde i Forum for Forsyningsdata

22. maj blev der afholdt 1. møde i FDPs øverste beslutningsorgan, Forum for Forsyningsdata (FFD). Du finder mødematerialet her.

Hovedformålet med mødet var at drøfte målsætninger og principper for FDP (du finder udkast i mødematerialet). Disse er nu under revidering på baggrund af kommentarer fra FFD, og de forventes godkendt inden udgangen af juni, hvorefter de offentliggøres på FDPs hjemmeside. Målsætningerne og principperne skal være med til at sætte rammen for programmets fremadrettede arbejde.

 

Forpersoner til Dataudviklingsgrupper for el og varme

Under FFD er der forsyningsspecifikke dataudviklingsgrupper (i daglig tale DUG’er), som skal udarbejde forsyningsspecifikke leverancer, der skal indfri de målsætninger, som vedtages af FFD. Vi er glade for at kunne offentliggøre, at Jens Fossar Madsen (direktør i Cerius-Radius) og Gorm Elikofer (direktør for energi i HOFOR), har påtaget sig rollerne som forpersoner for henholdsvis el- og varme-DUG’erne. Næste skridt er, at forpersonerne i samarbejde med Energistyrelsen udpeger de øvrige medlemmer af DUG’erne. Det er fortsat muligt at ansøge om medlemskab af DUG’erne. Det kan du gøre via vores hjemmeside her.

 

Det betyder, at der er udpeget forpersoner for samtlige fora i partnerskabet (undtagen vand-DUG):

 

Forum for Forsyningsdata: Stine Leth Rasmussen (Energistyrelsen)

Dataudviklingsgruppe for el: Jens Fossar Madsen (Cerius-Radius)

Dataudviklingsgruppe for varme: Gorm Elikofer (HOFOR)

Tværgående Arkitektur og Udvikling: Kiann Stenkjær Hein (Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur)

 

Det forventes, at der er udpeget en forperson for vand-DUG’en senest i august.

 

Vi skal desuden nævne, at forum for Tværgående Arkitektur Udvikling (TAU) allerede er bemandet og har afholdt sit første møde. Du finder medlemsliste for TAU samt materiale fra 1. møde her.

 

For en uddybende forklaring af både FDD, DUG’er og TAU henviser vi til FDPs kommissorium.