Velkommen til Forsyningsdigitaliseringsprogrammet!

Den 8/2-24 indgik regeringen en bred politisk aftale med samtlige partier i Folketinget om en ambitiøs og ansvarlig strategi for Danmarks digitale udvikling. Digitaliseringsstrategien indeholder blandt andet finansieringen af et Forsyningsdigitaliseringsprogram (FDP) og dette program startes nu op. Programmet drives af Energistyrelsen i tæt samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, og vi glæder os meget til at komme i gang.
Derfor er hjemmesiden Forsyningsdigitaliseringsprogram.dk oprettet, og her kan du finde alt relevant information om programmet.

Forsyningsdigitaliseringsprogrammets har som hoverformål at opnå:

-       En effektiv og sammenhængende, grøn forsyningssektor.

-       Forbedret datadrevet beslutningsgrundlag til den grønne omstilling.

-       Gode forudsætninger for innovative, grønne forretningsmodeller.

For at opnå disse mål, er der behov for en generel styrkelse af det danske økosystem for forsyningsdata, som består af de elementer der ses i visualiseringen.

Et partnerskab til fremme af et sammenhængende økosystem for forsyningsdata

Centralt i forsyningsdigitaliseringsprogrammet står etableringen af et offentligt-privat partnerskab, hvor forsyningsselskaber, myndigheder og anvendere af forsyningsdata sammen skal anvise veje til bedre data og bedre adgang til data. Du kan læse mere om partnerskabets organisering her.

Partnerskabets øverste organ er Forum for Forsyningsdata og dette er allerede bemandet, når programmet startes op. Invitationer til 1. møde er allerede sendt ud og det afholdes den 22. maj 2024.

Der er dog rig mulighed, for at alle interesserede parter kan bidrage i partnerskabets arbejde, samt komme med forslag, til hvilke emner partnerskabet over tid skal beskæftige sig med. Du kan læse mere om disse muligheder og tilmelde dig via denne side.

 

Hvad skal partnerskabet kunne?

Partnerskabet understøtter programmets hovedformål ved at:

Udarbejde anbefalinger til regeringen, herunder vedr. reguleringstiltag
Udarbejde frivillige branchestandarder- og anbefalinger fx datamodeller
Facilitere konkrete test- og anvenderprojekter

I Klima, - Energi og Forsyningsminister Lars Aagaards invitation til Forum for Forsyningsdata skriver han:

”Det er regeringens forventning, at der er behov for at lave tilpasninger i relevant lovgivning, for at understøtte yderligere digitaliseringen af forsyningssektoren. Det er er et yderst komplekst område og i Forum for Forsyningsdata samles derfor alle relevante kræfter, så det sikres at de anbefalinger der udarbejdes understøtter fremtidige digitaliseringstiltag og sikrer at dette gøres på en omkostningseffektiv og ansvarlig måde.”

 

Vi er allerede i gang

I andet halvår af 2023 har Energistyrelsen afholdt en omfattende anvenderdialog, hvor +50 relevante aktører har kommet med deres bidrag vedr. potentialer og behov relateret til forsyningsdata. Dette er sket via workshops og udfyldelse af spørgeskemaer. Informationerne fra dette forløb er blevet samlet i ”Anvenderønsker til forbedret forsyningsdataadgang”.

Der er heldigvis mange aktører, der bidrager med viden og dokumentation, i relation til perspektiverne ved øget anvendelse af forsyningsdata, og på denne side har vi samlet en række af disse produkter, som bidrager med yderligere perspektiv vedr. FDP’s arbejde. På denne side finder du også ”Anvenderønsker til forbedret forsyningsdataadgang” og det er også her man vil finde partnerskabets anbefalinger, efterhånden som disse vedtages.

 

Økonomi

Programmet er finansieret med 71, 5 mio. kr. i perioden 2024-2027, som dækker omkostninger til sekretariatsbetjening, projektledelse og til relevante juridiske, økonomiske og tekniske analyser i Klima-, Energi og Forsyningsministeriet. Partnerskabet har således ikke midler til at gennemføre konkrete it-infrastruktur projekter, om end sådanne projekter kan følge af beslutninger truffet i partnerskabet. De enkelte aktører i partnerskabet finansierer eget arbejde i partnerskabet.